Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 292 / 07.07.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 35
от заседание на ОбС, проведено на 07.07.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 292   ОТНОСНО: Становище по представения Бизнес план за развитието на дейността на „Водоснабдяване и Канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново за регулаторния период 01.01.2022 г. – 31.12.2026 г.   На основание чл.10, ал.4 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), чл.10в, ал.1, т.5 от Закона за водите (ЗВ), чл.21, ал.1, т.12 и т.23 и ал.2 и във връзка с чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).   При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец дава положително становище на представения Бизнес план за развитието на дейността на „Водоснабдяване и Канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново за регулаторния период 01.01.2022 г. – 31.12.2026 г.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/