Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 290 / 24.06.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 34
от заседание на ОбС, проведено на 24.06.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 290   ОТНОСНО: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Лясковец (2021 – 2022 г.) и Годишен план на дейностите за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Лясковец за 2021 г.   На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.197 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) във връзка и с чл.5 от Наредбата за приобщаващо образование.   При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец приема Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Лясковец (2021 – 2022 г.) - Приложение № 1. 2. Общински съвет - Лясковец приема Годишен план на дейностите за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Лясковец за 2021 г. - Приложение № 2.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

Приложение № 1 и Приложение № 2.