Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 289 / 24.06.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 34
от заседание на ОбС, проведено на 24.06.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 289   ОТНОСНО: Отчет за дейността на читалищата в Община Лясковец през 2020 година.   На основание чл.17, ал.1, т.5 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.26а, ал.5 от Закона за народните читалища (ЗНЧ).   При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец приема представения Отчет за дейността на читалищата в Община Лясковец през 2020 година.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/