Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 288 / 24.06.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 34
от заседание на ОбС, проведено на 24.06.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 288   ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, за обезпечаване плащане на данък върху добавената стойност към заявка за авансово плащане по Административен договор № BG06RDNP001-19.007-0010-С01/2020 г. от 19.06.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по проект „Пътят на традициите – нови измерения в съхраняването и популяризирането на културно-историческото наследство на град Лясковец”.   На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.23 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.007-0010-С01/2020 г. от 19.06.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по проект „Пътят на традициите – нови измерения в съхраняването и популяризирането на културно-историческото наследство на град Лясковец” и чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Упълномощава Кмета на Община Лясковец да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, без възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, платима на предявяване, в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, с БУЛСТАТ 121100421, със седалище: гр. София, бул. „Цар Борис III” № 136, представлявана от Изпълнителния директор Борис Давидов Михайлов, за сумата от 1 993.22 лв., (хиляда деветстотин деветдесет и три лева и двадесет и две стотинки) за обезпечаване на 100 % от стойността на допустимия ДДС към заявка за авансово плащане по Административен договор № BG06RDNP001-19.007-0010-С01/2020 г. от 19.06.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по проект „Пътят на традициите – нови измерения в съхраняването и популяризирането на културно-историческото наследство на град Лясковец”, сключен между Община Лясковец, Държавен фонд „Земеделие” и Сдружение „Местна инициативна група Лясковец – Стражица”. 2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи по искане за финансиране на разходи за ДДС към заявка за авансово плащане по Договор № BG06RDNP001-19.007-0010-С01/2020 г. от 19.06.2020 г. и да ги представи пред Държавен фонд „Земеделие”. 3. Определя срок на валидност (предявяване) на Записа на заповед – до 6 (шест) месеца след изтичане на срока за изпълнение на инвестицията, определен в Договор № BG06RDNP001-19.007-0010-С01/2020 г. от 19.06.2020 г., сключен между Община Лясковец, Държавен фонд „Земеделие” и Сдружение „Местна инициативна група Лясковец – Стражица”. Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет - Лясковец, проведено на 24.06.2021 г., Протокол № 34, точка пета от дневния ред по доклад № РР-2929/09.06.2021 г., при кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Лясковец.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/