Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 285 / 24.06.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 34
от заседание на ОбС, проведено на 24.06.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 285   ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, за обезпечаване на авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.008-0048-C01 от 03.12.2019 г. по проект „Реконструкция на сграда за общинска администрация Лясковец, с цел подобряване на енергийната ефективност”, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.   На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.23 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.008-0048-C01 от 03.12.2019 г. по проект „Реконструкция на сграда за общинска администрация Лясковец, с цел подобряване на енергийната ефективност”, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. и чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Упълномощава Кмета на Община Лясковец да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, без възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, платима на предявяване, в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, с БУЛСТАТ 121100421, със седалище: гр. София, бул. „Цар Борис III” № 136, представлявана от Изпълнителния директор Борис Давидов Михайлов, за сумата от 278 641.81 лв. (двеста седемдесет и осем хиляди шестстотин четиридесет и един лева и осемдесет и една стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.008-0048-C01 от 03.12.2019 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” за проект: „Реконструкция на сграда за общинска администрация Лясковец, с цел подобряване на енергийната ефективност”, сключен между Община Лясковец и Държавен фонд „Земеделие”. 2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по Договор № BG06RDNP001-7.008-0048-C01 от 03.12.2019 г. и да ги представи пред Държавен фонд „Земеделие”. 3. Определя срок на валидност (предявяване) на Записа на заповед – до 6 (шест) месеца след изтичане на срока за изпълнение на инвестицията, определен в Договор № BG06RDNP001-7.008-0048-C01 от 03.12.2019 г., сключен между Държавен Фонд „Земеделие” и Община Лясковец. Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет - Лясковец, проведено на 24.06.2021 г., Протокол № 34, точка втора от дневния ред по доклад № РР-2922/09.06.2021 г., при кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Лясковец.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/