Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 284 / 24.06.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 34
от заседание на ОбС, проведено на 24.06.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 284   ОТНОСНО: Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2021 г.   На основание чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.125, ал.1, т.2 и чл.7, ал.5 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец (посл. изм. и доп. с Решение № 223/25.02.2021 г. на Общински съвет - Лясковец) и в изпълнение на т. 12.2 от Решение № 221/25.02.2021 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2021 г.   При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец одобрява извършването на вътрешно-компенсирани промени, съгласно Приложение № 1.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/