Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 281 / 14.06.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 33
от заседание на ОбС, проведено на 14.06.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 281   ОТНОСНО: Удостояване с Годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на бизнеса и икономиката.   На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.83, ал.5, предл. второ от Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец, мандат 2019 – 2023 година, приет с Решение № 106/25.06.2020 г. на Общински съвет - Лясковец, във връзка с празника на град Лясковец – 29 юни.   При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа „за”, „против” няма и 2 „въздържали се”, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец удостоява „АРМАКО ИНДЪСТРИС” АД с Годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на бизнеса и икономиката.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/