Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 279 / 14.06.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 33
от заседание на ОбС, проведено на 14.06.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 279   ОТНОСНО: Удостояване с Годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на образованието.   На основание чл.33, ал.1, т.2 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.83, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец, мандат 2019 – 2023 година, във връзка с празника на град Лясковец – 29 юни.   При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец удостоява НУ „Цани Гинчев“ с Годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на образованието.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/