Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 277 / 14.06.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 33
от заседание на ОбС, проведено на 14.06.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 277   ОТНОСНО: Одобряване на Споразумение за партньорство между Община Лясковец и Сдружение „Платформа АГОРА – Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива“ по проект „Общински фондове за местни инициативи: устойчив модел за подкрепа на активните общности“, финансиран от Фондация „Америка за България” по Договор за отпускане на грант № BEE.1042.20210108 от 24.03.2021 г.   На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.12, чл.27, ал.4 и ал.5 и чл.59 – 61 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец одобрява текста на проект за Споразумение за партньорство между Община Лясковец и Сдружение „Платформа АГОРА – Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива“ по проект „Общински фондове за местни инициативи: устойчив модел за подкрепа на активните общности“, финансиран от Фондация „Америка за България” по Договор за отпускане на грант № BEE.1042.20210108 от 24.03.2021 г. – Приложение № 1. 2. Общински съвет - Лясковец дава съгласие за осигуряване на средства от общинския бюджет за 2021 г. за „Фонд за подкрепа на местни инициативи – Лясковец” за финансиране на инициативи, насърчаващи развитието на гражданското общество, подобряване на средата и качеството на живот, на територията на Община Лясковец в полза на местната общност. 3. Определя средства в размер на 10 000 лв. (десет хиляди лева) от общинския бюджет за „Фонд за подкрепа на местни инициативи – Лясковец” за 2021 г. 4. Приема общ бюджет на „Фонд за подкрепа на местни инициативи – Лясковец” за 2021 г. в размер на 13 000 лв. (тринадесет хиляди лева), от които 10 000 лв. (десет хиляди лева) от бюджета на Община Лясковец и 3 000 лв. (три хиляди лева) от Сдружение „Платформа АГОРА - Активни граждански общности за развитие и алтернатива”. Бюджетът на „Фонд за подкрепа на местни инициативи – Лясковец” ще се разпределя по ред и начин, утвърдени от Общински съвет - Лясковец, съгласно Правила за организацията, дейността и управлението на „Фонд за подкрепа на местни инициативи – Лясковец”. 5. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подпише Споразумение за партньорство със Сдружение „Платформа АГОРА - Активни граждански общности за развитие и алтернатива” по проект: „Общински фондове за местни инициативи: устойчив модел за подкрепа на активните общности“, финансиран от Фондация „Америка за България” по Договор за отпускане на грант № BEE.1042.20210108 от 24.03.2021 г. (съгласно Приложение № 1).  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

Приложение № 1.