Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 275 / 14.06.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 33
от заседание на ОбС, проведено на 14.06.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 275   ОТНОСНО: Приемане на изменение на Решение № 221/25.02.2021 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2021 г.   На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, чл.27, ал.4 и ал.5 и в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец (посл. изм. и допъл. с Решение № 223/25.02.2021 г. на Общински съвет - Лясковец).   При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   I. Общински съвет - Лясковец прави вътрешно-компенсирани промени, съгласно Приложение № 4. II. Общински съвет - Лясковец изменя т. 1.3.3. от свое Решение № 221/25.02.2021 г., както следва: „1.3.3. За текущ ремонт от § 40-00 – 146 341 лв. (било „133 341 лв.“), в т.ч. - Проект „Красива България“ – ремонт на Народно читалище „П. Р. Славейков - 1903“ - с. Добри дял – 49 685 лв. - Текущ ремонт на кухня в ДГ „Вълшебство“ - с. Драгижево – 26 000 лв. и за ремонт на голям коридор, санитарни помещения и стая за съхранение на чисто бельо – 7 000 лв. – всичко 33 000 лв. - Текущ ремонт на перално помещение в ДГ „Сладкопойна чучулига“ - с. Джулюница – 8 000 лв., за ремонт на физкултурен салон и подпорна стена – 6 000 лв., всичко 14 000 лв. - Текущ ремонт на градска тоалетна в Централен градски парк – гр. Лясковец – 36 656 лв. - Текущ ремонт на перално помещение в ДГ „Славейче“– гр. Лясковец – 10 000 лв. - Текущ ремонт на козирки на сградата на ДЯ „Мир“– гр. Лясковец – 3 000 лв. Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно чл. 127, ал. 2 от Закона за публичните финанси - Приложение № 4.“  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/