Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 273 / 31.05.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 32
от заседание на ОбС, проведено на 31.05.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 273   ОТНОСНО: Сключване на Споразумение за сътрудничество между Община Лясковец и А. Ю. С. с ЕГН ..., с постоянен адрес: с. Върбица, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново, ул. ... № ..., за реализацията на строеж: „Изграждане на водопровод по ул. „Шипка“ от ул. „Стефан Поптонев“ до УПИ ХІ-260а в квартал 11 по ПУП на гр. Лясковец”.   На основание чл.21, ал.1, т.23, чл.59 – 61 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец одобрява текста на проект за Споразумение за сътрудничество между Община Лясковец и А. Ю. С. с ЕГН ... от с. Върбица, общ. Горна Оряховица, ул. ... № ... – Приложение № 1. 2. Общински съвет - Лясковец възлага на Кмета на Община Лясковец да подпише Споразумение за сътрудничество между Община Лясковец и А. Ю. С. с ЕГН ... от с. Върбица, общ. Горна Оряховица, ул. ... № ... (съгласно Приложение № 1).  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

Приложение № 1.