Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 271 / 31.05.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 32
от заседание на ОбС, проведено на 31.05.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 271   ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване (ПУП – ПР – ПЗ) на гр. Лясковец, за имоти извън границите на урбанизирана територия, представляващи поземлени имоти (ПИ) с идентификатор 44793.143.22 и 44793.143.21 и обединяването им с ПИ с идентификатор 44793.143.68 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Лясковец, местност „Клена” с цел разширение на съществуваща складова база.   На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).   При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа „за”, „против” няма и 2 „въздържали се”, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване (ПУП – ПР – ПЗ) на гр. Лясковец, за имоти извън границите на урбанизирана територия, представляващи поземлени имоти (ПИ) с идентификатор 44793.143.22 и 44793.143.21 и обединяването им с ПИ с идентификатор 44793.143.68 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Лясковец, местност „Клена”, с цел разширение на съществуваща складова база на „С И Д” АД с ЕИК 202903288. 2. Общински съвет - Лясковец одобрява задание за изработване на ПУП – ПР - ПЗ, съгл. чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ за имоти извън границите на урбанизирана територия, представляващи поземлени имоти (ПИ) с идентификатор 44793.143.22 и 44793.143.21 и обединяването им с ПИ с идентификатор 44793.143.68 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Лясковец, местност „Клена”. 3. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на оспорване.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/