Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 269 / 31.05.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 32
от заседание на ОбС, проведено на 31.05.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 269   ОТНОСНО: Поемане на краткосрочен дълг за финансиране на текущи разходи за дейност „Чистота“.   На основание чл.21, ал.1, т.10 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.3, т.2, чл.5, ал.1, т.1, чл.13, чл.16, чл.17 и чл.19 от Закона за общинския дълг (ЗОД) и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.5 от ЗМСМА.   При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 6 гласа „за”, 7 „против” и 3 „въздържали се”, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет – Лясковец не приема предложение с изх.№ ФСД-2437/14.05.2021 г. относно: Поемане на краткосрочен дълг за финансиране на текущи разходи за дейност „Чистота“.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/