Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 268 / 31.05.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 32
от заседание на ОбС, проведено на 31.05.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 268   ОТНОСНО: Приемане на изменение на Решение № 221/25.02.2021 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2021 г.   На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, чл.27, ал.4 и ал.5 и в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец (посл. изм. и доп. с Решение № 223/25.02.2021 г. на Общински съвет - Лясковец).   При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   I. Общински съвет - Лясковец прави вътрешно-компенсирани промени, съгласно Приложение № 3. II. Общински съвет - Лясковец изменя т. 1.3. от свое Решение № 221/25.02.2021 г., както следва: 1. В т. 1.3. числото „2 136 838 лв.” става „2 169 010 лв.“. 2. Т. 1.3.1. придобива следната редакция: „1.3.1. За капиталови разходи по бюджета са планирани 1 025 983 лв. със средства от: - 116 100 лв. целева субсидия; - 4 153 лв. остатък целева субсидия; - 846 774 лв. целеви трансфер по ПМС № 360/10.12.2020 г.; - 174 лв. остатък целеви трансфер по ПМС № 283/15.10.2020 г.; - 5 026 лв. собствени средства на СУ „Максим Райкович”; - 9 999 лв. ПУДООС; - 41 257 лв. собствени средства от § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи; - 2 500 лв. от приватизация.“ 3. Т. 1.3.2. придобива следната редакция: „1.3.2. За средства от Европейския съюз – 1 143 027 лв. съгласно Приложение № 3. Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно чл. 127, ал. 2 от Закона за публичните финанси - Приложение № 4.“ Наименование: А). Собствени средства от § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи § 55-03 било става 1. Изработване на обследване, инвестиционен проект и авторски надзор за укрепване на НЧ „Развитие – 1894“ с. Драгижево 0 32 172 Всичко: 0 32 172 Б). Средства от Европейския съюз § 51-00 било става 1. „Ремонт и благоустрояване на площадки за игра на открито в детски градини в град Лясковец“ 179 939 0 2. Проект „Ремонт и благоустрояване на площадки за игра на открито в ДГ „Пчелица“ гр. Лясковец“ 0 62 693 3. Проект „Ремонт и благоустрояване на площадки за игра на открито в ДГ „Радост“ гр. Лясковец“ 0 60 635 4. Проект „Ремонт и благоустрояване на площадки за игра на открито в ДГ „Славейче“ гр. Лясковец“ 0 56 611 Всичко: 179 939 179 939  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/