Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 266 / 29.04.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 31
от заседание на ОбС, проведено на 29.04.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 266   ОТНОСНО: Изменение на Договор за аренда от 21.06.2016 г. с арендатор Г. И. И. от гр. Долна Оряховица, общ. Горна Оряховица.   На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.16, ал.1 във връзка с чл.3, ал.1 от Закона за арендата в земеделието (ЗАЗ) и молба с вх. № М–881/05.04.2021 г. от Г. И. И. – земеделски производител и арендатор по Договор за аренда от 21.06.2016 г.   При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   I. Дава съгласие да бъде изменен чл. 1 и чл. 3 от Договор за аренда от 21.06.2016 г. сключен между Община Лясковец и Г. И. И. по следния начин: „Чл. 1. АРЕНДОДАТЕЛЯТ предоставя на АРЕНДАТОРА за временно и възмездно ползване земеделска земя, представляваща имот № 000381, с площ 51.743 дка, с начин на трайно ползване „изоставена нива“, категория пета, находящ се в землището на с. Добри дял, община Лясковец, при граници: север: имот № 000271 – дере на Община Лясковец, имот № 000454 – други селскостопански територии, имот № 081001 – нива; изток: имот № 081009 – нива, имот № 081002 – нива; юг: имот № 000383 – нива, имот № 000384 – полски път на Община Лясковец; запад: имот № 233001 – широколистна гора, имот № 233003 – широколистна гора, имот № 000382 – гора в земеделски земи, срещу което АРЕНДАТОРЪТ се задължава да отглежда многогодишна селскостопанска култура върху предоставената му площ.“ и „Чл. 3. АРЕНДАТОРЪТ е длъжен да отглежда многогодишна селскостопанска култура в рамките на 25 (двадесет и пет) годишния период.“ ІІ. Възлага на Кмета на Община Лясковец да сключи допълнително споразумение за изменение на Договор за аренда от 21.06.2016 г.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/