Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 262 / 29.04.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 31
от заседание на ОбС, проведено на 29.04.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 262   ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот (земеделска земя) – частна общинска собственост с идентификатор 44793.283.11, находящ се в землището на гр. Лясковец, общ. Лясковец.   На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9, т.2 и чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ), чл.96, ал.1, ал.2, ал.3, ал.5 във вр. чл.64, ал.1 и ал.5 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец.   При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   I. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2021 година – Раздел III „Описание на имотите, които Община Лясковец има намерение да предложи за предоставяне под наем“, със следния имот (земеделска земя) – частна общинска собственост: - Поземлен имот с идентификатор № 44793.283.11 (номер по предходен план 283011), с начин на трайно ползване (НТП): нива, категория: трета, целият с площ 4538 кв.м., находящ се в землището на гр. Лясковец, описан в Акт за частна общинска собственост (АОС - ч) № 1207/14.12.2018 г. ІI. Общински съвет - Лясковец взема решение за отдаване под наем на описания в т. I имот (земеделска земя) – частна общинска собственост, при следните условия: 1. Да се организира и проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) стопански години, считано от стопанска 2021/2022 година на следния имот – частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор: 44793.283.11 (номер по предходен план 283011 по КВС на гр. Лясковец), с площ 4538 кв.м., с трайно предназначение на територията „земеделска“, с начин на трайно ползване (НТП) „нива”, категория: трета, находящ се в землището на гр. Лясковец, подробно описан в Акт за частна общинска собственост (АОС-ч) № 1207/14.12.2018 г., при начална тръжна цена на годишен наем в размер на 81,00 лв., определена при годишна базисна наемна цена (БНЦ) за 2021 г. – 17,85 лв./дка за ниви, съгласно Методиката за определяне на наемни цени на общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец и депозит за участие в размер на 8,10 лв., представляващ 10% (десет процента) от началната тръжна цена за годишен наем. 2. Наемът за имота по т. 1 да се актуализира годишно с инфлационния индекс на потребителските цени (средногодишен индекс на потребителските цени, предходните 12 месеца), публикуван от Националния статистически институт (НСИ). 3. Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 28.05.2021 г. от 09:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Лясковец, находяща се в сградата на Община Лясковец, партер, при спазване изискванията на Глава ІV от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец. 4. В публичния търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекта могат да участват всички физически и юридически лица, представили в Център за информация и услуги на Община Лясковец в указания срок изискуемите документи: - Ценово предложение от участника в търга - В образеца на ценово предложение се вписва предлаганата цена от участника цена за годишен наем, като тя следва да бъде не по-ниска от обявената начална тръжна цена; - Документ за закупени тръжни книжа - Документът служи за допускане до търга, лично или чрез пълномощник единствено на лицето, за чиято сметка е извършено плащането и важи само за търга за обекта, за който се отнася закупената тръжна документация; - Банково бордеро за внесен депозит - Документът служи за допускане до участие в търга лично или чрез пълномощник единствено на лицето, за чиято сметка е извършено плащането и важи само за търга за обекта, за който е внесен точният размер на предварително обявения за него депозит; - Документ за самоличност на участника или на лицето, което представлява участника (на пълномощника при представителство); - Документ за регистрация - Участниците са длъжни да представят копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгл. чл. 23 от Закона за търговския регистър; - Пълномощно за представителство - При участие на пълномощник следва да се представи пълномощно с нотариално заверен подпис на упълномощителя, съдържащо изрично упълномощаване за участие в конкретния търг от името и за сметка на упълномощителя. - Заявление за участие в търга; - Декларация за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на обекта; - Декларация за липса на публични задължения към държавата и към Община Лясковец; - Декларация за съгласие за обработване на лични данни. 5. Не се допускат до участие в публичния търг с тайно наддаване пълномощници, представляващи няколко физически и юридически лица, които желаят съвместно да наемат предлагания на търга обект. 6. Търгът се смята за спечелен от участника, предложил най-висока цена за годишен наем, която се обявява пред всички участници и търгът се закрива. При предложена еднаква най-висока цена от двама или повече участници, търгът продължава между тях с открито наддаване и започва от тази цена. В този случай стъпката на наддаване е 5 на сто от първоначалната тръжна цена. 7. При сключване на договора, удостоверения за липса на публични задължения по смисъл на 162, ал. 2 от ДОПК от органите на Националната агенция за приходите и от Отдел „Местни данъци“ в общинска администрация на Община Лясковец, се изисква служебно от Кмета на Община Лясковец. 8. За обезпечаване изпълнението на задълженията по договора за наем, наемателят е длъжен да внесе парична гаранция в размер на годишната наемна цена, достигната на търга или конкурса, която се внася преди сключването на договора. Ако клаузите на договора са изпълнени и са платени всички наемни вноски, при прекратяване на договора внесената парична гаранция се връща на наемателя, като не се начислява лихва. 9. При несключване на договора за наем в определения срок, спечелилият търга участник губи правото за сключване на договор за отдаване под наем на обекта, както и внесения депозит. В този случай, Кметът на общината може да покани за сключване на договор участника, предложил следващата по размер цена. 10. Тръжната документация за обекта се закупува в Центъра за информация и услуги на Община Лясковец, след заплащане на такса в размер на 15,00 лв., в срок до 17:00 часа на 26.05.2021 г. 11. Време и начин за оглед на обекта - огледът на обекта по т. 1 се извършва през всички работни дни, предхождащи датата на търга, след закупуване на тръжна документация и по предварителна заявка до общинска администрация на Община Лясковец. 12. Депозитът за участие в търга да се внася в срок до 27.05.2021 г. вкл., по следната банкова сметка на Община Лясковец: Банка ДСК ЕАД – филиал Лясковец IBAN: BG63STSA93003300180001 BIC: STSABGSF 13. Предложения за участие в търга с тайно наддаване се подават в запечатан, непрозрачен плик, в Центъра за информация и услуги на Община Лясковец, в срок до 17:00 часа на 27.05.2021 г. 14. При липса на кандидати, повторен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекта по т. 1, да се проведе на 04.06.2021 г., в същия час, на същото място и при същите условия. 15. Тръжна документация за участие в повторния търг с тайно наддаване да се закупува до 17:00 часа на 02.06.2021 г., депозит за участие да се внася до 03.06.2021 г. вкл., а предложения за участие да се подават в срок до 17:00 часа на 03.06.2021 г. 16. Време и начин за оглед на обекта - огледът на обекта по т. 1 се извършва през всички работни дни, предхождащи датата на търга, след закупуване на тръжна документация и по предварителна заявка до общинска администрация на Община Лясковец. IІІ. Възлага на Кмета на Община Лясковец провеждането на публичния търг с тайно наддаване за имота по т. І съобразно реда и условията в настоящото решение, утвърждаването на тръжна документация, както и сключването на договор за отдаване под наем със спечелилия участник.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/