Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 260 / 29.04.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 31
от заседание на ОбС, проведено на 29.04.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 260   ОТНОСНО: Включване на имот – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2021 година и ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.   На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9, чл.34, ал.2 и ал.7, чл.36, ал.1, т.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.53, ал.1, т.2, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № 218/28.01.2021 г. на Общински съвет - Лясковец и Заявление с вх. № М-401/18.02.2021 г. от Я. М. К., както и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   I. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец през 2021 година – Раздел Б. Разпореждане с имоти – общинска собственост, т. І. Продажба на имоти – общинска собственост, с имот – частна общинска собственост, представляващ 127/562 идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) XII616, в кв. № 62 по Подробен устройствен план – План за регулация на с. Джулюница, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, образуван от част от имот с кадастрален № 9901 (улица) - общинска собственост съгласно Акт за частна общинска собственост № 1277/23.02.2021 г. и имот с кадастрален № 616 - собственост на Я. М. К. с адрес: с. Джулюница, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, ул. ..., съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 1144, том VI, рег. № 3229, дело № 898/14.12.2020 г. на нотариус Иван Мазнев. II. Взема решение да се прекрати съсобствеността между Община Лясковец от една страна и Я. М. К., от друга страна, чрез продажбата на 127/562 идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) XII616, в кв. № 62 по Подробен устройствен план – План за регулация на с. Джулюница, общ. Лясковец, обл. Велико Търново. 1. Взема решение да се сключи договор за продажба на 127/562 идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) XII616, в кв. № 62 по Подробен устройствен план – План за регулация на с. Джулюница, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, образуван от част от имот с кадастрален № 9901 (улица) и имот с кадастрален № 616. Имотът - общинска собственост е описан в Акт за частна общинска собственост № 1277/23.02.2021 г., като договора бъде сключен между Община Лясковец в качеството й на продавач и Я. М. К. в качеството му на купувач, при пазарна цена в размер на 977,90 лв. без вкл. ДДС. Сделката се облага с ДДС съгласно чл. 45, ал. 5, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност. 2. Пазарната цена в размер на 1173,48 лв. с включен ДДС да се заплати в левове по следната банкова сметка на Община Лясковец: IBAN BG54STSA93008400190000 BIC: STSABGSF код за вид плащане: 445600 БАНКА ДСК ЕАД – Лясковец. 3. Местен данък в размер на 27,38 лв., представляващ 2,8% върху пазарната цена без вкл. ДДС (977,90 лв.) да се заплати по следната банкова сметка на Община Лясковец: IBAN BG54STSA93008400190000 BIC: STSABGSF код за вид плащане: 442500 БАНКА ДСК ЕАД – Лясковец. 4. Разходите, направени от Община Лясковец за изготвяне пазарната оценка за обекта в размер на 144,00 лв. с вкл. ДДС, да се заплатят в касата на Общината – стая № 19. 5. Такса „Административна услуга” в размер на 16,00 лв. да се заплати в Центъра за информация и услуги в Община Лясковец. Непарични платежни средства за плащанията по т. 2 - т. 5 не се приемат. 6. Възлага на Кмета на Община Лясковец да издаде заповед и да сключи договор за продажба на 127/562 идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) XII616, в кв. № 62 по Подробен устройствен план – План за регулация на с. Джулюница, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, образуван от част от имот с кадастрален № 9901 (улица) - общинска собственост съгласно Акт за частна общинска собственост № 1277/23.02.2021 г. и имот с кадастрален № 616 - собственост на Я. М. К. с адрес: с. Джулюница, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, ул. ..., съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 1144, том VI, рег. № 3229, дело № 898/14.12.2020 г. на нотариус Иван Мазнев. III. Възлага на Кмета на Община Лясковец да предприеме необходимите действия по извършване на разпореждането с имота, описан в т. I.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/