Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 259 / 29.04.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 31
от заседание на ОбС, проведено на 29.04.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 259   ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП - ПП) за пътна връзка към поземлен имот (ПИ) 23217.251.571 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Драгижево, общ. Лясковец, местността „Моравито“.   На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.5, ал.1 и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).   При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец одобрява изготвеният проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП - ПП) в обхвата на път VTR 2184 (IV – 53002), явяващ се път IV клас от общинската пътна мрежа с. Драгижево – с. Церова кория, за изграждане на пътна връзка към поземлен имот (ПИ) 23217.251.571 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Драгижево, общ. Лясковец, местност „Моравито“. Настоящото решение да се обяви по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ в Държавен вестник. Решението може да се обжалва по реда на чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет - Лясковец до Административен съд - Велико Търново.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/