Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 257 / 29.04.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 31
от заседание на ОбС, проведено на 29.04.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 257   ОТНОСНО: Вземане на решения от Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД – гр. Велико Търново на редовно общо събрание.   На основание чл.17, ал.1, т.1 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.51 от Закона за общинската собственост (ЗОС), както и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   I. Оправомощава представителя на Община Лясковец в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново с ЕИК 104055066 – д-р Ивелина Хараламбиева Гецова, да гласува на Общото събрание на съдружниците на дружеството, насрочено за 28.05.2021 г. по въпросите, включени в дневния ред, по следния начин: 1. По т. 1 от дневния ред – Обсъждане и приемане на Отчета за управлението на „ВиК Йовковци” ООД през 2020 г. да гласува „за“ при вземане на решение за приемане на Отчета за управлението на дружеството през 2020 г. 2. По т. 2 от дневния ред - Разглеждане на доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2020 г. и приемане на проверения и заверен от експерт-счетоводителя Годишен финансов отчет на „ВиК Йовковци” ООД за 2020 г. Разпределение на печалбата по ГФО след данъчно облагане за финансовата 2020 г. на дружеството съгласно действащата нормативна уредба, да гласува „за“ при вземане на решение за приемане на Доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2020 г. и проверения и заверен от експерт-счетоводителя Годишен финансов отчет на „ВиК Йовковци” ООД за 2020 г. Разпределение на печалбата по ГФО след данъчно облагане за финансовата 2020 г. на дружеството да се разпредели съгласно действащата нормативна уредба. 3. По т. 3 от дневния ред - Разглеждане на годишен доклад на Одитния комитет за 2020 г., да гласува „за“ при вземане на решение за приемане на годишен доклад на Одитния комитет за 2020 г. 4. По т. 4 от дневния ред - Избор на регистриран одитор за извършване на проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2021 г., да гласува „за“ при вземане на решение за избор на регистриран одитор за извършване на проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2021 г., съобразно препоръката от Одитния комитет на „ВиК Йовковци“ ООД за избор на регистриран одитор на основание най-ниска предложена цена, опит от извършване на такъв тип одит и познаване на спецификата на дейността на „ВиК Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново – Т. Ц. чрез „Инвестекс Одит“ - гр. София, притежаваща диплома № 0771/2012 г.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/