Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 256 / 29.04.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 31
от заседание на ОбС, проведено на 29.04.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 256   ОТНОСНО: Провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на „Лясковски лозя” АД.   На основание чл.21, ал.1, т.9 и т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), както и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа „за”, „против” няма и 3 „въздържали се”, Общински съвет   РЕШИ:   I. Оправомощава представителя на Община Лясковец в Общото събрание на акционерите на „Лясковски лозя“ АД - гр. Лясковец при провеждане на заседанието на извънредно Общо събрание на акционерите на 11.05.2021 г. (повторно дата – 26.05.2021 г. от 9:00 часа) да гласува по предложения дневен ред по следния начин: 1. По т. 1 от дневния ред - Одобряване и приемане на крайния баланс на дружеството, изготвен от ликвидатора към датата на приключване на ликвидацията, в едно с пояснителен доклад към баланса, да гласува „против“ при вземане на следното решение: „ОСА Одобрява и приема крайния баланс на „Лясковски лозя” АД – в ликвидация – гр. Лясковец, изготвен от ликвидатора към датата на приключване на ликвидацията, в едно с пояснителен доклад към баланса“. 2. По т. 2 от дневния ред - Приемане отчета на ликвидатора и освобождаване от отговорност за дейността му в качеството му на ликвидатор на дружеството, да гласува „против“ при вземане на следното решение: „ОСА приема отчета на ликвидатора и го освобождава от отговорност за дейността му в качеството му на ликвидатор на „Лясковски лозя” АД – в ликвидация – гр. Лясковец“. 3. По т. 3 от дневния ред - Вземане решение за заличаване на „Лясковски лозя” АД – в ликвидация – гр. Лясковец, като търговец в ТР, воден от АВ, поради приключване на ликвидацията и предвид факта, че няма останало имущество, което да бъде разпределяно между акционерите, да гласува „против“ при вземане на следното решение: „ОСА взема решение за заличаване на „Лясковски лозя” АД – в ликвидация – гр. Лясковец като търговец в ТР, воден в АВ, поради приключване на ликвидацията и предвид факта, че няма останало имущество, което да бъде разпределяно между акционерите“.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/