Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 255 / 29.04.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 31
от заседание на ОбС, проведено на 29.04.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 255   ОТНОСНО: Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Лясковец за периода от 2021 - 2024 г. и План за действие към програмата.   На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.40, ал.3 от Закона за защита на животните и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец приема Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Лясковец за периода от 2021 - 2024 г. 2. Общински съвет - Лясковец приема План за действие на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Лясковец за периода от 2021 - 2024 г.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/