Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 254 / 29.04.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 31
от заседание на ОбС, проведено на 29.04.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 254   ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето в Община Лясковец за 2021 година.   На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето, във връзка с предложение изх.№ 0402-08-00-0883#1/15.04.2021 г. на Дирекция „Социално подпомагане“ - Горна Оряховица.   При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец приема Общинска програма за закрила на детето в Община Лясковец за 2021 година.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/