Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 253 / 29.04.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 31
от заседание на ОбС, проведено на 29.04.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 253   ОТНОСНО: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Лясковец.   На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.196, ал.3 от Закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУО).   При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Лясковец (Приложение № 1).  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/