Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 252 / 29.04.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 31
от заседание на ОбС, проведено на 29.04.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 252   ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на територията на община Лясковец.   На основание чл.62, ал.10 от Закона за устройство на територията, чл.21, ал.1, т.13 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец приема Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на територията на община Лясковец. 2. Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на територията на община Лясковец влиза в сила от датата на приемането й.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/