Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 251 / 29.04.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 31
от заседание на ОбС, проведено на 29.04.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 251   ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ.   На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец изменя и допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ, по следния начин: § 1. В Глава втора „Местни такси“, Раздел VIII „Цени на услуги и права, съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ, оказване или предоставяне от общината на физически и юридически лица“, в чл. 57 се създава нови т. 4б, т. 4в и т. 4г, със следното съдържание: „т. 4б. Таксата за издаване на дубликат на удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз - 10 лв.“ „т. 4в. Таксата за вписване и отписване от списъка на превозните средства и/или водачите в списъка към удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно превозно средство/водач - 10 лв.“ „т. 4г. Таксата за вписване на промяната в обстоятелствата вписани в разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници - 10 лв.“  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/