Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 249 / 29.04.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 31
от заседание на ОбС, проведено на 29.04.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 249   ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № РД 50-196/29.11.2016 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” за изпълнение на Стратегията за местно развитие на територията на общините Лясковец и Стражица, одобрена за финансиране по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020, сключен между Министерство на земеделието и храните – Управляващ орган, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – Управляващ орган и Сдружение „Местна инициативна група Лясковец – Стражица”.   На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.23, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.1, чл.3, чл.7, ал.2, т.2, ал.3 - ал.8 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 и чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).   При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Упълномощава Кмета на Община Лясковец - д-р Ивелина Хараламбиева Гецова, да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, в размер на 64 445,49 лева (шестдесет и четири хиляди четиристотин четиридесет и пет лева и четиридесет и девет стотинки), представляващи 50% от общо 128 890,99 лв. за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по Договор № РД 50-196/29.11.2016 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” за изпълнение на Стратегия за местно развитие на територията на общините Лясковец и Стражица, по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020, със срок за предявяване на плащанията, покриващ срока за изпълнение на годишния бюджет на стратегията за „Водено от общностите местно развитие” (31.12.2021 г.), удължен с 6 (шест) месеца, а именно - 30.06.2022 г. 2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по Договор № РД 50-196 от 29.11.2016 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 3. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл. 60, ал. 1 от АПК. Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет - Лясковец, проведено на 29.04.2021 г., Протокол № 31, точка втора от дневния ред по доклад № РР-1975/15.04.2021 г., при кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Лясковец.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/