Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 246 / 25.03.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 30
от заседание на ОбС, проведено на 25.03.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 246   ОТНОСНО: Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2020 г.   На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.66а от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.7 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество приета от Общински съвет - Лясковец.   При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец приема Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2020 година.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/