Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 245 / 25.03.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 30
от заседание на ОбС, проведено на 25.03.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 245   ОТНОСНО: Сключване на Споразумение за сътрудничество между Община Лясковец и „ЙОВЕВЕЛЕКТРИК“ ЕООД с ЕИК 104686900, за реализацията на строеж: „Благоустрояване на улица в кадастрален имот № 9520, затворена между УПИ VІ, УПИ VІІІ и УПИ ІХ, кв. 23 по Подробния устройствен план – План за регулация на гр. Лясковец – І етап”.   На основание чл.21, ал.1, т.23, чл.59 – 61 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец одобрява текста на проект за Споразумение за сътрудничество с „ЙОВЕВЕЛЕКТРИК“ ЕООД с ЕИК 104686900 – Приложение № 1. 2. Общински съвет - Лясковец възлага на Кмета на Община Лясковец да подпише Споразумение за сътрудничество между Община Лясковец и „ЙОВЕВЕЛЕКТРИК“ ЕООД с ЕИК 104686900 - Приложение № 1.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

Приложение № 1.