Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 244 / 25.03.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 30
от заседание на ОбС, проведено на 25.03.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 244   ОТНОСНО: Отчет за изпълнението на Регионална Програма за управление на отпадъците на регион Велико Търново (2014 - 2020 г.), приета с Решение № 606/28.05.2015 г. на Общински съвет - Лясковец.   На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.52, ал.9 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец приема отчета за изпълнението на Регионална Програма за управление на отпадъците на регион Велико Търново (2014-2020 г.) за 2020 г.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/