Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 242 / 25.03.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 30
от заседание на ОбС, проведено на 25.03.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 242   ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лясковец към Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) с проект: „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на село Джулюница, общ. Лясковец“ по процедура за прием на проекти за финансиране в сектор „Управление на водите“ със средства, постъпили като погасяване на стари задължения от такси, натрупани от ВиК дружествата, платени чрез „Български ВиК Холдинг“ ЕАД.   На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец дава съгласие за кандидатстване на Община Лясковец към Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) с проект: „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на село Джулюница, общ. Лясковец“, за финансиране на проекти в сектор „Управление на водите“, финансирани със средства, постъпили като погасяване на стари задължения от такси, натрупани от ВиК дружествата, платени чрез „Български ВиК Холдинг“ ЕАД. 2. Общински съвет - Лясковец декларира констатиран недостиг на вода и липса на резервни водоизточници за с. Джулюница, общ. Лясковец, обл. Велико Търново. 3. Общински съвет - Лясковец възлага на Кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за кандидатстване на Община Лясковец към Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) с проект: „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на село Джулюница, общ. Лясковец“, за финансиране на проекти в сектор „Управление на водите“, финансирани със средства, постъпили като погасяване на стари задължения от такси, натрупани от ВиК дружествата, платени чрез „Български ВиК Холдинг“ ЕАД.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/