Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 240 / 25.03.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 30
от заседание на ОбС, проведено на 25.03.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 240   ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение № 227 по Протокол № 29 от 25.02.2021 г. на Общински съвет - Лясковец, във връзка със Заповед № ОА04-2118/16.03.2021 г. на Областен управител на област Велико Търново.   На основание чл.33 ал.2, чл.21, ал.1, т.8 и ал.2, чл.27, ал.4 и ал.5 и чл.45, ал.9 и ал.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.45а от Закона за общинската собственост (ЗОС).   При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Приема повторно свое Решение № 227/25.02.2021 г., прието по Протокол № 29/25.02.2021 г. на Общински съвет – Лясковец, с което е приета Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/