Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 239 / 25.03.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 30
от заседание на ОбС, проведено на 25.03.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 239   ОТНОСНО: Приемане на План за интегрирано развитие на Община Лясковец за периода 2021 - 2027 година.   На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.23, т.1, чл.24, т.1 и чл.13, ал.4 от Закона за регионалното развитие (ЗРР), чл.19, чл.20, ал.3 и чл.21, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР) и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец приема План за интегрирано развитие на Община Лясковец за периода 2021 - 2027 г. 2. Общински съвет - Лясковец възлага на Кмета на Община Лясковец да представи Плана за интегрирано развитие на Община Лясковец за периода 2021 - 2027 г. в Областния съвет за развитие, както и да организира публикуването му, ведно с решението за приемането му на официалната интернет страницата на Община Лясковец и на портала за обществени консултации към Министерски съвет.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/