Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 238 / 25.03.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 30
от заседание на ОбС, проведено на 25.03.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 238   ОТНОСНО: Приемане на Наредба за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните организации и развитието на спорта за всички в Община Лясковец.   На основание чл.33, ал.1, т.2, чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, т.1 и чл.133, ал.4 от Закона за физическото възпитание и спорта.   При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец приема Наредба за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните организации и развитието на спорта за всички в Община Лясковец.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

Наредба за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните организации и развитието на спорта за всички в Община Лясковец.