Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 237 / 25.03.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 30
от заседание на ОбС, проведено на 25.03.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 237   ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лясковец по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа+”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.   На основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец дава съгласие за кандидатстване на Община Лясковец по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа+”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. 2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа+”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/