Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 236 / 25.03.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 30
от заседание на ОбС, проведено на 25.03.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 236   ОТНОСНО: Приемане на изменение на Решение № 221/25.02.2021 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2021 г.   На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, чл.27, ал.4 и ал.5 и в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец (посл. изм. и допъл. с Решение № 223/25.02.2021 г. на Общински съвет - Лясковец).   При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   I. Общински съвет - Лясковец прави вътрешно-компенсирани промени, съгласно Приложение № 3. II. Общински съвет - Лясковец изменя т. 1.3. от свое Решение № 221/25.02.2021 г., както следва: 1. В т. 1.3. числото „2 115 254 лв.” става „2 136 838 лв.“. 2. Точка 1.3.1. придобива следната редакция: „1.3.1. За капиталови разходи по бюджета са планирани 993 811 лв. със средства от: - 116 100 лв. целева субсидия; - 4 153 лв. остатък целева субсидия; - 846 774 лв. целеви трансфер по ПМС № 360/10.12.2020 г.; - 174 лв. остатък целеви трансфер по ПМС № 283/15.10.2020 г.; - 5 026 лв. собствени средства на СУ „Максим Райкович”; - 9 999 лв. ПУДООС; - 9 085 лв. собствени средства от § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи; - 2 500 лв. от приватизация. 3. Точка 1.3.2. придобива следната редакция: „1.3.2. За средства от Европейския съюз – 1 143 027 лв., съгласно Приложение № 3.“ 4. Точка 1.3.3. придобива следната редакция: „1.3.3. За текущ ремонт от § 40-00 – 133 341 лв., в т.ч.: - Проект „Красива България“ – ремонт на народно читалище „П. Р. Славейков - 1903“ с. Добри дял – 49 685 лв. - Текущ ремонт на кухня в ДГ „Вълшебство“ с. Драгижево – 26 000 лв. и за ремонт на голям коридор, санитарни помещения и стая за съхранение на чисто бельо – 7 000 лв. – всичко: 33 000 лв. - Текущ ремонт на перално помещение в ДГ „Сладкопойна чучулига“ с. Джулюница – 8 000 лв., за ремонт на физкултурен салон и подпорна стена -6 000 лв. – всичко: 14 000 лв. - Текущ ремонт на градска тоалетна в Централен градски парк – гр. Лясковец – 36 656 лв. Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно чл. 127, ал. 2 от Закона за публичните финанси - Приложение № 4.“ Наименование: А). Остатък целеви трансфер по ПМС № 283/15.10.2020 г. § 52-00 било става 1. СУ „Максим Райкович“ - закупуване на компютърна техника 0 174 Всичко: 0 174 Б). Собствени средства § 52-00 било става 1. СУ „Максим Райкович“ закупуване на компютърна техника 4 000 3 826 Всичко: 4 000 3 826 В). Собствени средства от приватизация § 52-00 било става 1. UPS - непрекъсваемо захранване на сървърно помещение 0 2 500 Всичко: 0 2 500 Г). Собствени средства от § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи § 51-00 било става 1. Изграждане на площадка за игра със зона за отдих в гр. Лясковец 0 9 085 Всичко: 0 9 085 Д). ПУДООС § 51-00 било става 1. Изграждане на площадка за игра със зона за отдих в гр. Лясковец 0 9 999 Всичко: 0 9 999  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/