Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 234 / 25.02.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 29
от заседание на ОбС, проведено на 25.02.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 234   ОТНОСНО: Освобождаване от заплащане на такса за битови отпадъци за услугата сметосъбиране и сметоизвозване за определен период от 2020 г. задължените лица предприятия, които в следствие на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., съответно на извънредната епидемична обстановка, са преустановили стопанската си дейност, осъществявана в недвижим имот на територията на общината.   На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 във вр. с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закон за изменение на Закона за местните данъци и такси (обн. ДВ, бр. 107 от 2020 г.).   При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   I. Общински съвет - Лясковец освобождава от заплащане на такса за битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за периода от 13.03.2020 г. до 13.05.2020 г. и от 28.11.2020 г. до 31.12.2020 г. на задължените лица предприятия, които вследствие на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., съответно на извънредната епидемична обстановка, са преустановили стопанската си дейност, осъществявана в недвижим имот на територията на Община Лясковец. II. Общински съвет - Лясковец определя ред и начин за освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за периода от 13.03.2020 г. до 13.05.2020 г. и от 28.11.2020г. до 31.12.2020 г. задължените лица предприятия, които вследствие на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., съответно на извънредната епидемична обстановка са преустановили стопанската си дейност, осъществявана в недвижим имот на територията на Община Лясковец, както следва: 1. В срок до 16.04.2021 г. задължените лица предприятия, които вследствие на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., съответно на извънредната епидемична обстановка, са преустановили стопанската си дейност, осъществявана в недвижим имот на територията на Община Лясковец, подават в Центъра за информация и услуги в сградата на Община Лясковец заявление за освобождаване от заплащане на такса за битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване (Приложение № 1), към което прилагат следните финансови и други документи, удостоверяващи преустановяването на дейността: - касови отчети от фискалните устройства/съкратен отчет на фискална памет за периода от 13.03.2020 г. до 13.05.2020 г. и от 28.11.2020 г. до 31.12.2020 г., ако са приложими; - заверено копие от категоризация или друг документ, удостоверяващ извършваната дейност в недвижимия имот, за който се иска освобождаване, ако са приложими. В случай, че няма документ, удостоверяващ правото да се извършва съответната дейност, се прилага декларация (Приложение № 2); - отчетни регистри – дневник на покупките и дневник на продажбите (чл. 124, ал. 1 от Закон за данък върху добавената стойност) и съответната справка - декларация по чл. 125, ал. 1 от Закон за данък върху добавената стойност за периода от 13.03.2020 г. до 13.05.2020 г. и от 28.11.2020 г. до 31.12.2020 г., а за нерегистрираните по ДДС предприятие – книга за приходите и книга за продажбите, ако са приложими. - документ, удостоверяващ собствеността на заявителя върху недвижимия имот на територията на Община Лясковец, съответно - договор за наем или друг договор, от който е видно, че заявителят извършва стопанска дейност в обекта и му е вменено задължение от собственика на имота за заплащане на таксата за битови отпадъци. 2. Комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Лясковец, разглежда постъпилите заявления заедно с приложените към тях документи и в срок до 29.04.2021 г. изготвя протокол за своята работа, който се предоставя на Кмета на Община Лясковец за утвърждаване. 3. Комисията по т. 2 има право да изиска допълнителни финансови и други документи извън изброените в т. 1, когато това е необходимо за доказване преустановяването на стопанската дейност от заявителя и наличието на предпоставките за освобождаване от заплащане на такса за битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване. 4. Не се разглеждат заявления, които: - са подадени след 16.04.2021 г.; - са подадени извън утвърдения образец; - към които не са приложени документите по т. 1, удостоверяващи преустановяването на стопанска дейност на заявителя. 5. Въз основа на протокола, изготвен от комисията по т. 2, Кметът на Община Лясковец издава заповед, с която определя задължените лица предприятия, които отговарят на условията, определени от Общинския съвет по т. 1, за освобождаване от заплащане на такса за битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за периода от 13.03.2020 г. до 13.05.2020 г. и от 28.11.2020 г. до 31.12.2020 г. 6. Отдел „Местни приходи“ при общинска администрация на Община Лясковец извършва преизчисляване на задълженията на задължените лица предприятия, които отговарят на условията, определени от Общинския съвет по т. 1, за освобождаване от заплащане на такса за битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за периода от 13.03.2020 г. до 13.05.2020 г. и от 28.11.2020 г. до 31.12.2020 г. 7. В случай на освобождаване от такса за битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за периода от 13.03.2020 г. до 13.05.2020 г. и от 28.11.2020 г. до 31.12.2020 г. при наличие на вече платена такава от задължените лица предприятия, средствата се прихващат по реда и условията на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) от органите по приходите за погасяване на изискуеми публични общински вземания. III. Общински съвет - Лясковец одобрява следните документи: - Заявление за освобождаване на такса битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване (Приложение № 1) и - Декларация за преустановена дейност (Приложение № 2). IV. Общинският съвет възлага на Кмета на Община Лясковец предприемането на всички необходими действия, свързани с изпълнението на настоящото решение.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

Приложение № 1 и Приложение № 2.