Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 233 / 25.02.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 29
от заседание на ОбС, проведено на 25.02.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 233   ОТНОСНО: Изменение на Решение № 172 от 29.10.2020 г. на Общински съвет – Лясковец.   На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.33, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.   При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 10 гласа „за”, „против” няма и 6 „въздържали се”, Общински съвет   РЕШИ:   I. Общински съвет - Лясковец изменя свое Решение № 172 от 29.10.2020 г., както следва: 1. В точка 4 да отпадне думата „регистрирани“ и тя придобива следния вид: 4. Лица, които имат право да предлагат стоки на пазара: На пазара в с. Джулюница имат право да предлагат стоки земеделски производители и търговци на храни по смисъла на чл. 1 от Търговския закон (ТЗ), притежаващи регистрация в ОДБХ, както и търговци на стоки, различни от храни, регистрирани по смисъла на Търговския закон (ТЗ). 2. В точка 6 да отпаднат думите след запетаята „както и дрехи втора употреба“ и тя придобива следния вид: 6. Ограничения в предлагането на стоки: На пазара в с. Джулюница не могат да бъдат предлагани храни и стоки от животински произход.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/