Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 232 / 25.02.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 29
от заседание на ОбС, проведено на 25.02.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 232   ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ЧИ на ПУП - ПР) на с. Джулюница – Гарата, общ. Лясковец, в обхват на квартал № 1 и квартал № 2.   На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.124а, ал.1, във връзка с ал.5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в изпълнение на чл.124а, ал.1 от ЗУТ.   При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец дава разрешение за изработване на проект за частично изменение на Подробен устройствен план - План за регулация (ПР) на с. Джулюница – Гарата, общ. Лясковец, в обхват на квартал № 1 и квартал № 2. 2. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на оспорване.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/