Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 230 / 25.02.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 29
от заседание на ОбС, проведено на 25.02.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 230   ОТНОСНО: Изменение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС) през 2021 година.   На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.5, ал.2 от Наредбата за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Изключва от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС) през 2021 година от Раздел II, б. „Б“ „Разпореждане с имоти – общинска собственост“, т. І. „Продажба на имоти – общинска собственост“, следният имот – частна общинска собственост: - Урегулиран поземлен имот (УПИ) XX1228, находящ се в кв. 81 по Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на гр. Лясковец, с площ на имота 640 кв.м, със застроени сгради в имота: сграда със застроена площ 64,47 кв.м, на един етаж, масивна конструкция и допълващо застрояване със застроена площ 27,82 кв.м, масивна конструкция, находящ се на ул. „Капитан дядо Никола“ № 2 в гр. Лясковец, описан в Акт за частна общинска собственост № 541/01.09.2005 г.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/