Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 229 / 25.02.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 29
от заседание на ОбС, проведено на 25.02.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 229   ОТНОСНО: Приемане на анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на нежилищен имот – частна общинска собственост и определяне на метод - провеждане на публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество, по открита процедура за приватизация с Решение № 167/29.10.2020 г. на Общински съвет - Лясковец.   На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местно самоуправление местна администрация (ЗМСМА), чл.1, ал.2, т.6, чл.3, ал.3, т.2, предл. ІІІ, чл.4, ал.4, предл. ІІІ, чл.26, ал.1 и ал.2, чл.31, ал.1, предл. ІІ, ал.3 и чл.32, ал.3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл.5, ал.3, чл.12, ал.2 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки, чл.6, ал.1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна (приета с ПМС № 205 от 05.09.2002 г.), чл.2, ал.1, т.6, чл.3, ал.1, чл.5, чл.6, чл.9 от Наредбата за търговете и конкурсите и в изпълнение на Решение №167/29.10.2020 г. на Общински съвет - Лясковец.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Приема анализ на правното състояние и приватизационната оценка на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) XІ – за производствено-складови дейности, в кв. 135 по Подробен устройствен план – План за регулация на гр. Лясковец, с площ 3201 кв.м, заедно с построената в него едноетажна масивна сграда – работилница, със застроена площ 564 кв.м, находящ се на ул. „Максим Райкович“ № 34 Г в гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, актуван с Акт № 916/22.06.2012 г. за частна общинска собственост. 2. Утвърждава информационния меморандум за нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) XІ – за производствено-складови дейности, в кв. 135 по Подробен устройствен план – План за регулация на гр. Лясковец, с площ 3201 кв.м, заедно с построената в него едноетажна масивна сграда – работилница, със застроена площ 564 кв.м, находящ се на ул. „Максим Райкович“ № 34 Г в гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, актуван с Акт № 916/22.06.2012 г. за частна общинска собственост. 3. Приватизацията на обекта по т. 1 да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване, съгласно чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 21-вия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ от 9:00 часа, а ако този ден е неприсъствен – на първия следващ работен ден, в Заседателната зала в сградата на Община Лясковец, партер 1. 4. Определя депозит за участие в търга за приватизация на обекта по т. 1 в размер на 10 215,00 лв. (десет хиляди двеста и петнадесет лева), който се внася в срок до последния работен ден, предхождащ търга, по следната банкова сметка на Община Лясковец: Банка „ДСК” ЕАД – филиал Лясковец IBAN BG63STSA93003300180001 BIC: STSABGSF 5. Определя стъпката за наддаване в размер на 1 021,50 лв., която представлява 1% (един процент) от оценката на обекта. Сделката се облага частично с ДДС, като данъкът ще бъде начислен съгласно чл. 45, ал. 5, т. 1 от Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) върху доставката на урегулиран поземлен имот, която е облагаема сделка. 6. Утвърждава тръжната документация и информационния меморандум като част от нея за обекта по т. 1. 7. Тръжната документация се закупува в Центъра за информация и услуги в сградата на Община Лясковец, след заплащане на такса от 250,00 лв. (двеста и петдесет лева) в срок до 17:00 часа на последния работен ден, предхождащ търга. При закупуване на тръжна документация се представят следните документи: копие от документ за самоличност за физически лица или копие от документ за актуално правно състояние на кандидата – юридическо лице, както и копие от документа за самоличност на представляващия юридическото лице. В случай, че документацията се закупува от името на друго лице, се представя пълномощно в оригинал и копие от документа за самоличност на пълномощника. 8. Оглед на обекта по т. 1 се извършва през всички работни дни, предхождащи датата на търга, след закупуване на тръжна документация и по предварителна заявка до общинска администрация на Община Лясковец. 9. Предложенията за участие в публичния търг с явно наддаване се подават в запечатан непрозрачен плик до 17:00 часа в срок до последния работен ден, предхождащ търга в Центъра за информация и услуги на Община Лясковец, на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане“ № 1. Върху плика се отбелязват името на участника и цялостното наименование на обекта на приватизация. В плика с предложението се представят необходимите документи, съобразно указанията в тръжната документация. 10. В търга за обекта по т. 1 могат да участват всички физически и юридически лица, закупили тръжна документация. Не се допускат до участие: - физически и юридически лица, членовете на управителните и контролните органи на юридическите лица, включени в списъка по Закона за информация относно необслужвани кредити, освен ако са погасили задълженията си, съгласно чл. 7, ал. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол; - дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица, на които се забранява пряко и/или косвено участие в приватизационни сделки, включително и на общинско имущество, предвидени в чл. 3, т. 9 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. Не се допускат до участие в търга и кандидати, чиито предложения: - са подадени след срока, определен в т. 9 от настоящото решение; - са подадени в незапечатан или прозрачен плик; - не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; - не съдържат документ за закупена тръжна документация; - не съдържат който и да е от документите, посочени в тръжната документация; Не се допускат до участие в търга пълномощници, представляващи няколко физически и юридически лица, които желаят съвместно да закупят предлагания на търга обект. 11. Възлага на Кмета на Община Лясковец провеждането на приватизационната процедура съгласно Наредбата за търговете и конкурсите, както и да сключи приватизационен договор със спечелилия търга кандидат за обекта по т. 1.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/