Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 227 / 25.02.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 29
от заседание на ОбС, проведено на 25.02.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 227   ОТНОСНО: Приемане на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища.   На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.45а от Закона за общинската собственост (ЗОС) и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец приема Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища.