Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 226 / 25.02.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 29
от заседание на ОбС, проведено на 25.02.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 226   ОТНОСНО: Провеждане на редовно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново.   На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2, чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.198е, ал.5 от Закона за водите (ЗВ) и чл.5, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (ПОДАВиК).   При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   І. Оправомощава представителя на Община Лясковец в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново – Кмета на Община Лясковец, при провеждане на редовно (неприсъствено) заседание на Общото събрание на асоциацията на 11.03.2021 г. (или 30.03.2021 г. при липса на кворум), да гласува по предложения дневен ред по следния начин: 1. По т. 1 от дневния ред – Приемане на отчета за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново за 2020 г., на основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите и чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, да гласува „за” за вземане на следното решение: „Приема отчета за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново за 2020 г.“ 2. По т. 2 от дневния ред - Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново за 2020 г., на основание чл. 9, ал. 2 във връзка с чл. 26, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, да гласува „за” за вземане на следното решение: „Приема отчета за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново за 2020 г.“ 3. По т. 3 от дневния ред - Приемане на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД, гр. Велико Търново за 2021 г., на основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите и чл. 9, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, да гласува „за” за вземане на следното решение: „Приема бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново за 2021 г., като на основание чл. 21, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, вноската на държавата е в размер на 20 000,00 лв. (двадесет хиляди лева и 00 ст.). Приема вноските на общините в бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, съобразно процентното съотношение на гласовете им, да бъдат в размер, както следва:

Представител на
държава / общини
% съотношениеРазмер на вноската в лева (2021 г.)
1.Държавата, за сметка на бюджета на МРРБ35.00 %20000.00
2.Община Велико Търново22.30 %12742.86
3.Община Горна Оряховица11.74 %6708.57
4.Община Елена2.37 %1354.29
5.Община Златарица1.00 %571.43
6.Община Лясковец3.37 %1925.71
7.Община Павликени6.00 %3428.57
8.Община Полски Тръмбеш3.63 %2074.29
9.Община Свищов10.75 %6142.86
10.Община Стражица3.20 %1828.57
11.Община Сухиндол0.64 %365.71

4. По т. 4 от дневния ред - Приемане на решение за съгласуване на Подробна инвестиционна програма за инвестиции в активи - ВиК системи и съоръжения, публична държавна и публична общинска собственост през 2021 г., която да гарантира поетапното изпълнение на задължителното ниво на инвестициите по сключения договор с Асоциация по ВиК – Велико Търново, като част от Бизнес плана на оператора – „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, на основание чл. 6.2, (б) от Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен между Асоциацията и ВиК оператора и чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, да гласува „за” за вземане на следното решение: „Съгласува Подробна инвестиционна програма на оператора – „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново за инвестиции в активи - ВиК системи и съоръжения, публична държавна и публична общинска собственост през 2021 г.“ 5. По т. 5 от дневния ред - Други – при обсъждане на възникнали въпроси във връзка с дейността на Асоциацията по ВиК – да гласува „за”, „против” или „въздържал се” съобразно вътрешните си убеждения и интересите на Община Лясковец. В случай, че при провеждане на гласуване по въпроси, свързани с дейността на асоциацията, които са включени в т. 5 от дневния ред, представителят на Община Лясковец гласува с „против” или „въздържал се”, то той следва на основание чл. 14, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, да представи писмено становище за това решение, което се включва в протокола от проведеното заседание на Общото събрание на асоциацията. ІІ. На основание чл. 198е, ал. 3, предложение ІІ от ЗВ и чл. 5, ал. 6, предложение ІІ от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, в случай на невъзможност на кмета на общината да участва в редовното (неприсъствено) заседание на Общото събрание на 11.03.2021 г. (или 30.03.2021 г. при липса на кворум), определя за представител на Община Лясковец в Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново”, инж. Росица Лазарова Господинова – Заместник - кмет на Община Лясковец. ІІІ. Възлага на представителя на Община Лясковец - инж. Росица Лазарова Господинова – Заместник - кмет на Община Лясковец, в случай на невъзможност кмета на общината да присъства на заседанието на 11.03.2021 г. (или 30.03.2021 г. при липса на кворум) на заседанието на Общото събрание на асоциацията по ВиК, да гласува по предложения дневен ред по следния начин: 1. По т. 1 от дневния ред – Приемане на отчета за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново за 2020 г., на основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите и чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, да гласува „за” за вземане на следното решение: „Приема отчета за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново за 2020 г.“ 2. По т. 2 от дневния ред - Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново за 2020 г., на основание чл. 9, ал. 2 във връзка с чл. 26, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, да гласува „за” за вземане на следното решение: „Приема отчета за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново за 2020 г.“ 3. По т. 3 от дневния ред - Приемане на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД, гр. Велико Търново за 2021 г., на основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите и чл. 9, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, да гласува „за” за вземане на следното решение: „Приема бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново за 2021 г., като на основание чл. 21, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, вноската на държавата е в размер на 20 000,00 лв. (двадесет хиляди лева и 00 ст.). Приема вноските на общините в бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, съобразно процентното съотношение на гласовете им, да бъдат в размер, както следва:

Представител на
държава / общини
% съотношениеРазмер на вноската в лева (2021 г.)
1.Държавата, за сметка на бюджета на МРРБ35.00 %20000.00
2.Община Велико Търново22.30 %12742.86
3.Община Горна Оряховица11.74 %6708.57
4.Община Елена2.37 %1354.29
5.Община Златарица1.00 %571.43
6.Община Лясковец3.37 %1925.71
7.Община Павликени6.00 %3428.57
8.Община Полски Тръмбеш3.63 %2074.29
9.Община Свищов10.75 %6142.86
10.Община Стражица3.20 %1828.57
11.Община Сухиндол0.64 %365.71

4. По т. 4 от дневния ред - Приемане на решение за съгласуване на Подробна инвестиционна програма за инвестиции в активи - ВиК системи и съоръжения, публична държавна и публична общинска собственост през 2021 г., която да гарантира поетапното изпълнение на задължителното ниво на инвестициите по сключения договор с Асоциация по ВиК – Велико Търново, като част от Бизнес плана на оператора – „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, на основание чл. 6.2, (б) от Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен между Асоциацията и ВиК оператора и чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, да гласува „за” за вземане на следното решение: „Съгласува Подробна инвестиционна програма на оператора – „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново за инвестиции в активи - ВиК системи и съоръжения, публична държавна и публична общинска собственост през 2021 г.“ 5. По т. 5 от дневния ред - Други – при обсъждане на възникнали въпроси във връзка с дейността на Асоциацията по ВиК – да гласува „за”, „против” или „въздържал се” съобразно вътрешните си убеждения и интересите на Община Лясковец. В случай, че при провеждане на гласуване по въпроси, свързани с дейността на асоциацията, които са включени в т. 5 от дневния ред, представителят на Община Лясковец гласува с „против” или „въздържал се”, то той следва на основание чл. 14, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, да представи писмено становище за това решение, което се включва в протокола от проведеното заседание на Общото събрание на асоциацията.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/