Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 225 / 25.02.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 29
от заседание на ОбС, проведено на 25.02.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 225   ОТНОСНО: Промяна на броя на потребителите на социалната услуга Домашен социален патронаж, предоставяна в общността в Община Лясковец.   На основание чл.17, ал.1, т.7, чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.25, ал.2, т.4 от Закона за социалните услуги (ЗСУ) и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец променя броя на потребителите на социалната услуга Домашен социален патронаж, предоставяна в общността в Община Лясковец, от 80 броя потребители на 110 броя потребители.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/