Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 224 / 25.02.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 29
от заседание на ОбС, проведено на 25.02.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 224   ОТНОСНО: Приемане на изменение на Наредбата за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Лясковец.   На основание чл.17, ал.1, т.7, чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец изменя Наредбата за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Лясковец, по следния начин: § 1. В Глава четвърта „Условия и ред за ползване на социалните услуги в Община Лясковец“ чл. 16, ал. 2 се изменя по следния начин: „(2). Капацитетът на социалната услуга Домашен социален патронаж в Община Лясковец се определя с решение на Общински съвет - Лясковец. Управителят на ДСП изготвя справка до 5-то число на месеца, следващ отчетния за броя на заетите и свободни места в ДСП. Справката се представя в общинска администрация.“  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/