Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 223 / 25.02.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 29
от заседание на ОбС, проведено на 25.02.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 223   ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец.   На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.82, ал.1 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   I. Общински съвет - Лясковец изменя и допълва Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, по следния начин: §1. В чл. 20 думите „(Приложение №1)“ се заличават. §2. Чл. 21 се изменя по следния начин: „Чл. 21. (1) Размерът по видове на основните бюджетни взаимоотношения между общинските бюджети и централния бюджет се приема със закона за държавния бюджет за съответната година. (2) Размерът на бюджетните взаимоотношения по ал. 1 може да се променя по реда на раздел II на глава осма от ЗПФ, когато това произтича от закон, от преструктуриране на делегираните от държавата дейности или при промени в натурални и/или стойностни показатели за финансиране на съответната дейност по бюджетите на общините. §3. В чл. 22, алинея 1 се изменя по следния начин: „Чл. 22. (1) Бюджетните взаимоотношения на общинския бюджет с централния бюджет включват: 1. трансфери за: а) обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности; б) местни дейности - обща изравнителна субсидия и за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища; в) целева субсидия за капиталови разходи; г) други целеви разходи, включително за местни дейности; (Чл. 52 от ЗПФ) д) финансови компенсации от държавата. 2. Временни безлихвени заеми.” §4. В Чл. 23, алинея 1 се изменя по следния начин: „Чл. 23. (1) Държавата финансира делегираните на общините държавни дейности с обща субсидия за тези дейности за сметка на централния бюджет, както и за сметка на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет, които провеждат съответните области на политики.” §5. Създава се нов чл. 25а, със следното съдържание: „Чл. 25а. Извън случаите по чл. 21, ал. 2 от наредбата бюджетните взаимоотношения между бюджетите на общините и централния бюджет могат да се променят по реда на раздел II на глава осма от ЗПФ от съответния орган, включително за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на бюджета на първостепенен разпоредител с бюджет по държавния бюджет с централния бюджет, при изпълнение на области на политики, проекти, програми и възлагане на дейности. (Чл. 55а от ЗПФ)“ §6. В чл. 29 се правят следните изменения: 1. В алинея 1, т. 1 се изменя по следния начин: „1. одобрената от Министерския съвет средносрочна бюджетна прогноза, включително размера на основните бюджетни взаимоотношения на бюджетите на общините с централния бюджет, както и одобрената бюджетна прогноза по чл. 28, ал. 1;“. 2. В ал. 6 накрая се добавя „(Приложение №1)“. §7. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнение: 1. В ал. 3, т. 6 се изменя по следния начин: „6. разчетите за финансиране на капиталови разходи, включително разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със закона за държавния бюджет за съответната година, по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи; 2. Създават се нови ал. 8 и ал. 9 със следното съдържание: „(8) При изчисляването на средногодишния размер на показателите по ал. 3, т. 1 и 2 се включват и съответните отчетени разходи на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на общината за последните четири години, включително когато бюджетите им в рамките на този период са били част от бюджета на друг първостепенен разпоредител с бюджет. (9) Когато първостепенният разпоредител и/или разпоредители с бюджет от по-ниска степен по бюджета на общината са правоприемници на бюджетна организация, чийто бюджет е бил част от бюджета на друг първостепенен разпоредител с бюджет, ал. 8 се прилага за отчетените съответни разходи на бюджетната организация за последните четири години до преобразуването ѝ. (Чл.94 ал.8 и ал.9 от ЗПФ)“ §8. Създава се нов чл. 34а със следното съдържание: „Чл. 34а. (1) При временни касови разриви по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, които не са част от държавния бюджет, министърът на финансите може да отпуска безлихвени заеми за сметка на централния бюджет със срок за възстановяване не по-дълъг от края на следващата бюджетна година. (Чл. 103 от ЗПФ). (2) С решение на общинския съвет от бюджета на общината може да се отпускат безлихвени заеми на други общини, както и на други бюджетни организации, чиито бюджети не са част от държавния бюджет, със срок за възстановяване не по-дълъг от края на следващата бюджетна година. Отпускането на заемите не следва да възпрепятства своевременното разплащане на задълженията по бюджета на общината, от който е предоставен заемът. (3) Предоставянето на бюджетни организации на възмездно финансиране от лицата по чл. 13, ал. 4 от ЗПФ, чиято дейност включва осигуряване на такова финансиране за изпълнение на проекти, се отразява като временен безлихвен заем, включително в случаите, когато се дължат лихви. (4) Министърът на финансите може да удължава срока за възстановяване на заемите по ал. 1 на общини с още една година, след което може да отпусне еднократно нов заем от централния бюджет за рефинансиране на непогасения размер от заема със срок за възстановяване не по-дълъг от една година. Удължаването на срока и отпускането на нов заем се извършва въз основа на мотивирано предложение на кмета на общината и при наличие на решение на общинския съвет. (5) Максималният размер на заема по ал. 1 не може да надвишава размерите на общата изравнителна субсидия и целевата субсидия за капиталови разходи на съответната община, приети с годишния закон за държавния бюджет. (6) Безлихвени заеми по ал. 1 не се отпускат на общини, когато решението на общинския съвет за поемане на дълг е прието след изтичането на 39 месеца от неговото избиране.(Чл. 103 ал. 4, ал. 5 и ал. 6)“. §9. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 2 след думите „техническа инфраструктура“ се добавя „и за погасяване на временни безлихвени заеми, отпуснати по реда на чл. 130ж, ал. 1. от ЗПФ“. 2. Алинея 4 се отменя. §10. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения: 1. Досегашният текст става ал. 1: „(1) Не се допуска извършването на разходи, натрупването на нови задължения за разходи и/или поемането на ангажименти за разходи, както и започването на програми или проекти, които не са предвидени в годишния бюджет на общината (чл.128 от ЗПФ)“. 2. Създават се нови алинея 2, алинея 3 и алинея 4 със следното съдържание: „(2) Не се допуска поемането на ангажименти за разходи от кметовете на общини, ако общината не е привела показателите си за поети ангажименти и задължения за разходи в съответствие с ограниченията по чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2. (3) Не се допуска натрупването на нови задължения за капиталови разходи и/или поемането на ангажименти за капиталови разходи за сметка на приходи, ако планираните по бюджета на общината приходи не се изпълняват. (4) Не се допуска увеличение на наличните по бюджета на общината към края на годината просрочени задължения спрямо отчетените към края на предходната година, ако наличните към края на предходната година просрочени задължения надвишават 5 на сто от отчетените разходи.“ §11. В чл. 42 се правят следните изменения: 1. Алинея 1 се изменя по следния начин: „(1) Постъпилите по бюджетите на общините средства от трансфери, които не са усвоени към края на текущата бюджетна година, може да се разходват за същата цел през следващата бюджетна година, като при остатък той се възстановява в държавния бюджет в срок един месец от приключването на разплащанията, но не по-късно от 20 декември.” 2. Алинея 2 се изменя по следния начин: „(2) Постъпилите по бюджетите на общините средства от трансфери по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви "а" - "в" от ЗПФ не се възстановяват и може да се разходват за същите цели и през следващите бюджетни години”. §12. В чл. 43г, ал. 4 се изменя по следния начин: „(4) В 20-дневен срок от провеждане на публичното обсъждане общинският съвет с решение определя срока на процедурата по финансово оздравяване и приема плана за финансово оздравяване.“ §13. В чл. 43д се правят следните изменения: 1. Алинея 3 се изменя по следния начин: „(3) В случаите, при които общината има просрочени задължения, към плана по ал. 1 задължително се прилага програма за изплащане на просрочените задължения на общината, като планът включва и: 1. мерки за приоритизиране и оптимизация на разходите; 2. мерки за повишаване на събираемостта на приходите; 3. времеви график за обслужването на просрочените задължения до пълното им изплащане.” 2. Алинея 4 се изменя по следния начин: „(4) Планът за финансово оздравяване, който предвижда ползването на временен безлихвен заем по чл. 130ж , ал. 1, от ЗПФ се съгласува предварително с министъра на финансите. Министърът на финансите може да дава допълнителни указания относно изготвянето и съдържанието на плана.” 3. Алинея 5 се изменя по следния начин: „(5) След приемането му от общинския съвет планът по ал. 4 се изпраща на министъра на финансите.” 4. Алинея 6 се изменя по следния начин: „(6) Кметът на общината след изтичането на всяко тримесечие в сроковете по чл. 133, ал. 5 от ЗПФ публикува на интернет страницата на общината информация за изпълнението на плана за финансово оздравяване.” §14. В чл. 43ж, алинея 2 се изменя по следния начин: „(2) В срок не по-рано от една година от започването на изпълнението на плана за финансово оздравяване, при наличие на тенденции за неизпълнение на поставените цели за финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси и за трайно подобряване на финансовото състояние на общината, в процедура за финансово оздравяване общинският съвет, единствено след предварителното съгласие на министъра на финансите, може да взема решения за получаване на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон.” §15. Чл. 43з. се изменя по следния начин: „Чл. 43з. В случаите по чл. 43е, ал. 1 Министерството на финансите извършва текущо наблюдение на тримесечие за изпълнението на плана по чл. 43д. При отклонение от постигането на целите на плана или при наличие на три или повече от условията по чл. 43а, ал. 1 за следващите две последователни години министърът на финансите може да преустанови отпускането на заема, когато е предвидено предоставянето му на траншове по чл. 43е, ал. 1, и/или да изиска предсрочното му възстановяване, и/или да предприеме действия по чл. 106 и 107 от ЗПФ, след представяне на писмената обосновка от кмета на общината относно причините за това неизпълнение.” §16. Създава се нов чл. 43и със следното съдържание: „Чл.43и. (1) По предложение на министъра на финансите с акт на Министерския съвет на общините може да бъде отпусната допълнителна субсидия от централния бюджет за погасяване на заемите по чл. 130ж, ал. 1, от ЗПФ когато се установи, че е налице трайна тенденция за подобряване на финансовото състояние на общината, като при изпълнението на плана по чл. 130е от ЗПФ са постигнати: 1. намаление на просрочените задължения; 2. първичен бюджетен излишък за последен отчетен период на общината, който е положителната разлика между приходите, помощите и даренията, разходите и бюджетните взаимоотношения, без да се отчитат разходите за обслужване на дълга на общината; 3. устойчиво нарастване на общинските приходи, като се изключат тези с еднократен характер; 4. повишена събираемост на общинските приходи; 5. намаление на административните разходи, без да се отчитат разходи с еднократен характер; 6. недопускане на три или повече от условията по чл. 43а, ал. 1 и изпълнение на фискалните правила, приложими за общините. (2) Искането за допълнителна субсидия се прави от кмета на общината до министъра на финансите не по-рано от 12 месеца след приемането на плана за финансово оздравяване. (3) Към искането по ал. 2 задължително се прилагат доказателства за изпълнението на плана за финансово оздравяване и се предлага размер на допълнителната субсидия. Министърът на финансите може да определи и допълнителни изисквания за предоставяне на информация.” §17. В чл. 44, в ал. 4 накрая се добавя „(Приложение № 1)“. §18. В Приложение № 1 към чл. 29, ал. 6 и чл. 44, ал. 4 „Правила за провеждане на публично обсъждане на проекта за общински бюджет и публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет“ се правят следните изменения и допълнения: 1. В т. I „Правила за провеждане на публично обсъждане на проекта за общински бюджет“ се създава нова т. 6а със следното съдържание: „6а. Приема образец на анкетата, който ще бъде достъпен през сайта на общината, както и на място в Информационния център за попълване на хартиен носител; - Анкетата да съдържа трите имена и адрес на физическото лице и наименование на фирмата, адрес и ЕИК на юридическото лице и в текстови вид да се опишат предложенията. - Длъжностните лица от информационен център да проверят идентификацията на подателя.“ 2. В т. II „Правила за провеждане на публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет“ се създава т. 6а със следното съдържание: „6а. Приема образец на анкетата, който ще бъде достъпен през сайта на общината, както и на място в Информационния център за попълване на хартиен носител; - Анкетата да съдържа трите имена и адрес на физическото лице и наименование на фирмата, адрес и ЕИК на юридическото лице и в текстови вид да се опишат предложенията. - Длъжностните лица от информационен център да проверят идентификацията на подателя.“ §19. В Приложение № 2 думите „чл. 37, ал. 6“, се заменят с думите „чл. 37, ал. 5“. Приета с Решение № 223/25.02.2021 г. на Общински съвет - Лясковец Приложение към Приложение № 1 в I, т. 6а и Приложение № 1 в II, т. 6а АНКЕТНА КАРТА за становища и предложения във връзка с 1. Публичното обсъждане на проекта за бюджет на община Лясковец за 202…година 2. Публичното обсъждане на отчета на бюджета на община Лясковец за 202…година от ……………………………………………………………………..………………………………………….. (трите имена и адрес на физическото лице и наименование на фирмата, адрес и ЕИК на юридическото лице) ……………………………………………………………….……………………………………………………………….. ………………………………………………………………….…………………………………………………………….. Предложения: ……………………………………………………………….……………………………………………………………….. ………………………………………………………………….…………………………………………………………….. ..…………………………………………………………….……………………………………………………………….. ………………………………………………………………….…………………………………………………………….. ……………………………………………………………….……………………………………………………………….. ………………………………………………………………….…………………………………………………………….. ………………………………………………………………….…………………………………………………………….. Дата ………………… Подпис: Длъжностните лица от Информационен център да проверят идентификацията на подателя.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/