Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 222 / 25.02.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 29
от заседание на ОбС, проведено на 25.02.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 222   ОТНОСНО: Одобряване на бюджетна прогноза на Община Лясковец за 2022 - 2024 година.   На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), Решение №64/22.01.2021 г. на Министерския съвет за бюджетната процедура за 2022 година, указанията за подготовката и представянето на актуализираните бюджетни прогнози от първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2022 - 2024 г. на Министерство на финансите, дадени с писмо БЮ № 1/10.02.2021 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.5 от ЗМСМА.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец одобрява Бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2022 - 2024 г., съгласно Приложения №№ 1а, 6г и 8.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/