Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 221 / 25.02.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 29
от заседание на ОбС, проведено на 25.02.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 221   ОТНОСНО: Приемане на бюджета на Община Лясковец за 2021 година.   На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5, в изпълнение на чл.54, ал.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.7, ал.5, чл.39 и чл.94, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. и Постановление № 408 от 23 декември 2020 г. на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г., Решение № 790 на Министерски съвет от 2020 г. (РМС № 790/30.10.2020 г.) за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 г., чл.4, ал.3 от Постановление № 67 на Министерския съвет от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 10 гласа „за”, 4 „против” и 3 „въздържали се”, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец приема бюджета на Община Лясковец за 2021 г., съгласно бюджетната бланка по пълна бюджетна класификация, както следва: 1.1. По прихода в размер на 13 543 000 лв. (съгласно Приложение № 1А) в т. ч.: 1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 6 961 374 лв., в т.ч.: 1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 6 393 529 лв.; 1.1.1.2. § 88-03 (- 154 337 лв.) 1.1.1.3. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 2 500 лв. 1.1.1.4. Преходен остатък от 2020 г. в размер на 719 682 лв., разпределен съгласно Приложение № 5. 1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 6 581 626 лв., в т.ч. : 1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 1 342 200 лв. 1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 960 294 лв. 1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 793 100 лв. 1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 416 100 лв. 1.1.2.5. За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – 79 400 лв. 1.1.2.6. Трансфери между бюджети и средства от ЕС – (- 192 лв.). 1.1.2.7. Трансфери от ПУДООС - 4 994 лв. 1.1.2.8. Получени/предоставени временни безлихвени заеми от ЦБ (- 300 000 лв.) 1.1.2.9. Заем от банки (- 127 659 лв.) 1.1.2.10. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС – 240 748 лв. 1.1.2.11. Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки - 350 000 лв. 1.1.2.12. Приватизация - 111 600 лв. 1.1.2.13. Други финансирания (- 5 785 лв.) 1.1.2.14. Преходен остатък от 2020 г. в размер на 1 716 826 лв., разпределен съгласно Приложение № 5. 1.1.2.15. Остатък към 31.12.2021 г. в размер на (0 лв.) 1.2. По разходите в размер на 13 543 000 лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 1Б, в т.ч.: 1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 7 241 424 лв., от тях: 1.2.1.1. От държавни трансфери – 6 961 374 лв.; 1.2.1.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствени приходи в размер на 280 050 лв. 1.2.2. За местни дейности в размер на 6 301 576 лв., в т.ч. резерв 779 475 лв., в т.ч. – 690 942 лв. от Приватизация за придобиване и основен ремонт на дълготрайни активи и § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура и 88 533 лв. други. 1.3. Приема Инвестиционната програма в изпълнение на чл. 52 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2021 г.: За капиталови разходи са планирани 2 115 254 лв., от тях: 1.3.1. За капиталови разходи по бюджета са планирани 972 227 лв. със средства от: - 116 100 лв. целева субсидия; - 4 153 лв. остатък целева субсидия; - 846 774 лв. целеви трансфер по ПМС № 360/10.12.2020 г.; - 5 200 лв. собствени средства на СУ „Максим Райкович” . 1.3.2. За средства от Европейския съюз – 1 143 027 лв., съгласно Приложение № 3 1.3.3. За текущ ремонт от § 40-00 –105 068 лв., в т.ч. - Проект „Красива България“ – ремонт на народно читалище „П. Р. Славейков - 1903“ с. Добри дял – 49 685 лв. - Текущ ремонт на кухня в ДГ „Вълшебство“ с. Драгижево – 26 000 лв. - Текущ ремонт на перално помещение в ДГ „Сладкопойна чучулига“ с. Джулюница – 8 000 лв. - Текущ ремонт на градска тоалетна в Централен градски парк гр. Лясковец – 21 383 лв. Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно чл. 127, ал. 2 от Закона за публичните финанси - Приложение № 4. 1.3.4. За текущ ремонт на улици и съоръжения към тях на територията на Община Лясковец - 553 226 лв. - целеви трансфер, предоставени с ПМС № 360/10.12.2020 г., в т.ч. - за гр. Лясковец - 253 000 лв., от които за ул. „Иван Камбуров“ - 223 226 лв., ул. „Хаджи Димитър“ - 20 000 лв. и ул. „Калина“ с продължението и „Люлин“ – 10 000 лв.; - за с. Джулюница - 60 000 лв., от които за ул. „Ивайло“ - 30 000 лв. и ул. „Алеко Константинов“ - 30 000 лв.; - за с. Добри дял - 90 000 лв. за ул. „Пролет“ и ул. „Зеленка“; - за с. Драгижево - 90 000 лв. за ул. „Хаджи Димитър“, ул. „Тракия“ и ул. „Средна гора“; - за с. Козаревец - 30 000 лв. и - за с. Мерданя - 30 000 лв. 1.3.5. Остатък от целеви трансфер - 47 000 лв. за текущ ремонт на IV-то класен път гр. Лясковец – Честово. 1.4. Приема разчета за целеви разходи и субсидии, както следва: 1.4.1. Членски внос в неправителствени организации – 18 236 лв. 1.4.2. Други помощи, след решение на Общински съвет – 16 000 лв. в т.ч. за: - новородени бебета, на които поне единият родител е с постоянен адрес в Община Лясковец, майката е пълнолетна и родителите нямат задължения към общината - по 200 лв. и - разходи за погребение на самотни, без близки и роднини, бездомни и безпризорни лица - 120 лв. В размера на помощта се включват разходите за издаване на смъртен акт, некролог, ковчег, надгробен знак, изкопаване и заравяне на гроб. Разходът за транспортиране на покойника с погребална кола се изчислява на база изминатия пробег и разходната норма за 100 км на съответната марка автомобил. 1.4.3. Утвърждава разчета за субсидии за читалищата съгласно чл. 23, ал. 1 от Закона за народните читалища в размер на 275 616 лв., за дофинансиране по чл. 22, ал. 2 от Закона за народните читалища, съгласно програмите за читалищната дейност за 12 880 лв., както следва – Приложение № 10. субсидия дофинансиране гр. Лясковец - 167 228.76 лв. (за 14.5 субсидирани бройки) 5 280 лв. с. Джулюница - 35 559.03 лв. (за 3 субсидирани бройки) 1 800 лв. с. Козаревец - 28 010.85 лв. (за 2,5 субсидирани бройки) 1 450 лв. с. Добри дял - 11 204.34 лв. (за 1 субсидирана бройка) 1 450 лв. с. Драгижево - 22 408.68 лв. (за 2 субсидирана бройка) 1 500 лв. с. Мерданя - 11 204.34 лв. (за 1 субсидирана бройка) 1 400 лв. 1.4.4. За застраховка на: - сгради - публична и частна общинска собственост – 7 500 лв. 1.5. Приема следните лимити за разходи: 1.5.1. На основание чл. 38, ал. 2 от ПМС 408/23.12.2020 г. определя средства за СБКО на персонала в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения. 1.5.2. На основание чл. 36, т. 3 от ПМС 408/23.12.2020 г. определя представителни разходи за 2021 г.: - на Кмета на Община Лясковец - в размер на 9 000 лв.; - на кметовете на кметства – в размер на 600 лв. на всеки и - на Председателя на Общински съвет - Лясковец - в размер на 1 200 лв. 1.6. На основание чл. 37, ал. 2 от ПМС 408/23.12.2020 г. утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи съгласно Приложение № 6. 1.6.1. Упълномощава Кмета на Община Лясковец да извършва разходи за заплащане на пътни разходи на работниците и служителите в размер на 85 % по автомобилния транспорт за автобус от местоживеенето до местоработата в друго населено място и обратно и при пътуване с лично МПС, съгласно разходната норма на автомобила за 100 км, но не повече от 85 % от цената на билета за автобус. 2. Определя, съгласно чл. 39 от Закона за публичните финанси, както следва: 2.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2021 г. – 0 лв.; 2.2. Максимален размер на общинския дълг към края на 2021 г. – 6 439 лв.; 2.3. Намерение за поемане на нов общински дълг - няма. 3. Утвърждава средства за работна заплата за делегираните от държавата дейности, без звената от системата на образованието, които прилагат системата на делегирани бюджети, средства за работна заплата в местни дейности, на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА утвърждава основната месечна работна заплата на Кмета на Община Лясковец, кметовете на населените места в Община Лясковец и на основание чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от ЗМСМА възнаграждението на Председателя на Общински съвет Лясковец, считано от 01.01.2021 г., в изпълнение на чл. 4, ал. 3 от ПМС 67/14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности - съгласно Приложение № 7. 4. На основание чл. 94, ал. 3, т. 8 от ЗПФ одобрява индикативен годишен разчет за сметките и средствата от Европейския съюз за 2021 г. съгласно Приложение № 8. 5. На основание чл. 11, ал. 10 от ЗПФ определя второстепенните разпоредители с бюджети - съгласно Приложение № 9. 5.1. При отсъствие на второстепенния разпоредител с бюджет, подписването на банкови и касови документи и на ведомости за заплати се извършва от първостепенния разпоредител. 6. На основание чл. 94, ал. 3, т. 3 от ЗПФ одобрява размера на просрочените задължения от предходни години, които да бъдат разплатени от бюджета за 2021 г. - 660 000 лв. – съгласно план - график - Приложение № 2. 7. На основание чл. 94, ал. 3, т. 4 от ЗПФ одобрява размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2021 г. от местни данъци и такси - 400 000 лв. 8. Утвърждава за Общинско социално предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” приходи в размер на 196 632 лв., разходи в размер на 196 632 лв. и 13 броя численост на персонала. 9. На основание чл. 94, ал. 3, т. 1 от ЗПФ одобрява максималният размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. по бюджета на общината в размер на 1 340 000 лв., като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години. 10. На основание чл. 94, ал. 3, т. 2 от ЗПФ одобрява максималният размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г. в размер на 4 490 000 лв., като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години. 11. На основание чл. 94, ал. 3, т. 9 от ЗПФ одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2021 г. и прогнозни показатели за 2022 г. и 2023 г. - Приложение № 11. 12. Оправомощава Кмета на Община Лясковец да извършва компенсирани промени, само след предварително одобрение от Общинския съвет, в това число: 12.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност. 12.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност, или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 12.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи. 13. Упълномощава Кмета на Община Лясковец да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет. 14. Упълномощава Кмета на Община Лясковец възникналият временен недостиг на средства за финансиране на местните дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет да се осигурява с временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства в размер на 350 000 лева със срок за възстановяване 31.01.2022 г. 15. Приема за сведение Протокол от 12.02.2021 г. от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 12, № 12а и № 12б.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/