Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 220 / 09.02.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 28
от заседание на ОбС, проведено на 09.02.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 220   ОТНОСНО: Сключване на Споразумение за сътрудничество между Община Лясковец и „ДИМАГО 1“ ООД с ЕИК 200411651, за реализацията на проект: „Изместване на довеждащ водопровод в района на УПИ IV - за производствено-складова дейност, кв. 132 по Подробния устройствен план на гр. Лясковец, общ. Лясковец”.   На основание чл.21, ал.1, т.23, чл.59 – 61 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец одобрява текста на проект за Споразумение за сътрудничество с „ДИМАГО 1“ ООД с ЕИК 200411651 – Приложение № 1. 2. Общински съвет - Лясковец възлага на Кмета на Община Лясковец да подпише Споразумение за сътрудничество между Община Лясковец и „ДИМАГО 1“ ООД с ЕИК 200411651 - Приложение № 1.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

Приложение № 1.