Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 219 / 09.02.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 28
от заседание на ОбС, проведено на 09.02.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 219   ОТНОСНО: Вземане на решения от Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД – гр. Велико Търново.   На основание чл.17, ал.1, т.1 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.51 от Закона за общинската собственост (ЗОС), както и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   I. Оправомощава представителя на Община Лясковец в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново с ЕИК 104055066 – д-р Ивелина Хараламбиева Гецова, да гласува на Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД – гр. Велико Търново с ЕИК 104055066, насрочено за 17.02.2021 г. по въпросите, включени в дневния ред, по следния начин: 1. По т. 1 от дневния ред - Вземане на решение за приемане на нов съдружник в дружеството „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София и предоставяне на съгласие за прехвърляне правото на собственост на държавата чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството върху 31 690 броя дружествени дяла с номинална стойност 10 лева всеки един, представляващи 51% от капитала на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София, чрез внасянето им като непарична вноска в капитала на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София, при стойност на непаричната вноска, определена от три независими вещи лица, назначени от Агенцията по вписванията в размер на 6 056 000 лв., съгласно постъпило в МРРБ уведомително писмо № 20200930142554/23.12.2020 г. на Агенцията по вписванията с приложен Доклад на експертите по Акт за назначаване на вещи лица № 20200930142554/25.11.2020 г. Срещу непаричната вноска с предмет право на собственост на държавата, чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството върху 31 690 дяла от капитала на „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново държавата ще запише и придобие 6056 броя акции с номинална стойност 1000 лева всяка една от капитала на „Български ВиК холдинг“ ЕАД и обща номинална стойност от 6 056 000 лева, с проект за решение: „Общото събрание на съдружниците на „ВиК Йовковци” ООД приема нов съдружник в дружеството „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София и предоставя съгласие за прехвърляне правото на собственост на държавата чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството върху 31 690 броя дружествени дяла с номинална стойност 10 лева всеки един, представляващи 51% от капитала на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София, чрез внасянето им като непарична вноска в капитала на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София, при стойност на непаричната вноска, определена от три независими вещи лица, назначени от Агенцията по вписванията в размер на 6 056 000 лв., съгласно постъпило в МРРБ уведомително писмо № 20200930142554/23.12.2020 г. на Агенцията по вписванията с приложен Доклад на експертите по Акт за назначаване на вещи лица № 20200930142554/25.11.2020 г. Срещу непаричната вноска с предмет право на собственост на държавата, чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството върху 31690 дяла от капитала на „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново държавата ще запише и придобие 6056 броя акции с номинална стойност 1000 лева всяка една от капитала на „Български ВиК холдинг“ ЕАД и обща номинална стойност от 6 056 000 лева.“ да гласува „за“ при вземане на следното решение: „Общото събрание на съдружниците на „ВиК Йовковци” ООД приема нов съдружник в дружеството „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София и предоставя съгласие за прехвърляне правото на собственост на държавата чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството върху 31 690 броя дружествени дяла с номинална стойност 10 лева всеки един, представляващи 51% от капитала на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София, чрез внасянето им като непарична вноска в капитала на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София, при стойност на непаричната вноска, определена от три независими вещи лица, назначени от Агенцията по вписванията в размер на 6 056 000 лв., съгласно постъпило в МРРБ уведомително писмо № 20200930142554/23.12.2020 г. на Агенцията по вписванията с приложен Доклад на експертите по Акт за назначаване на вещи лица № 20200930142554/25.11.2020 г. Срещу непаричната вноска с предмет право на собственост на държавата, чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството върху 31690 дяла от капитала на „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново държавата ще запише и придобие 6056 броя акции с номинална стойност 1000 лева всяка една от капитала на „Български ВиК холдинг“ ЕАД и обща номинална стойност от 6 056 000 лева.“ 2. По т. 2 от дневния ред - Вземане на решение за промени в дружествения договор на „ВиК Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново, както следва: 2.1. В чл. 5 текста „Държавата – представлявана от определено от Министъра на регионалното развитие и благоустройството лице“ се заменя с „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, гр. София. 2.2. В чл. 11, ал. 2 думата „Държавата“ се заменя с „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София, с проект за решение: „Общото събрание на съдружниците на „ВиК Йовковци” ООД променя дружествения договор на „ВиК Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново, както следва: В чл.5 текста „Държавата – представлявана от определено от Министъра на регионалното развитие и благоустройството лице“ се заменя с „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, гр. София. В чл. 11, ал.2 думата „Държавата“ се заменя с „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София“, да гласува „за“ при вземане на следното решение: „Общото събрание на съдружниците на „ВиК Йовковци” ООД променя дружествения договор на „ВиК Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново, както следва: В чл.5 текста „Държавата – представлявана от определено от Министъра на регионалното развитие и благоустройството лице“ се заменя с „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, гр. София. В чл. 11, ал.2 думата „Държавата“ се заменя с „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София“.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/