Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 218 / 28.01.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 27
от заседание на ОбС, проведено на 28.01.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 218   ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС) през 2021 година.   На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.5, ал.2 от Наредбата за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”, Общински съвет   РЕШИ:   1. Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС) през 2021 година, съгласно Приложение № 1. 2. Годишната програма по т. 1 може да бъде актуализирана с решение на Общински съвет - Лясковец. 3. Възлага на Кмета на Община Лясковец извършването на последващите, съгласно закона действия.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

Приложение № 1.